IT en eCMR aanbieders

 Over IT systemen, techniek en aanbieders

Gebruik van een eCMR vraagt aanpassingen aan bestaande processen én systemen in combinatie met de leverancier van een eCMR oplossing 

De juridische eisen aan de elektronische vrachtbrief vindt u onder het thema Juridische informatie. Op deze pagina vindt u informatie over IT systemen en over de relatie met IT leveranciers en eCMR leveranciers (licentiehouders).

Informatie over ICT systemen 

Indien u elektronische vrachtbrieven gebruikt van een commerciële aanbieder, krijgt u toegang tot zijn platform en applicatie (website of app). Ook kan de software embedded zijn in het platform van een management-systeem of vrachtplatform.  In het eCMR protocol staan geen voorschriften over de beveiliging van de ICT-omgeving waar de data van de elektronische vrachtbrief op wordt bewaard.

De Stichting Vervoeradres adviseert om informatie in te winnen over de beschikbaarheid, de beveiliging en snelheid van beschikbaarheid van de data van het platform. Zeker tijdens het uitvoeren van de vervoersopdracht moet op elk gewenst moment een vrachtbrief kunnen worden getoond, en dat lukt niet als deze drie zaken niet op orde zijn. Men kan ervoor kiezen om toegang tot de vrachtbrief rechtstreeks op de ICT-omgeving via een methode (portal, software, etc) te verschaffen of via een app die toegang heeft tot de ICT-omgeving.

Meer informatie staat op de website van SVADat hangt af van de aanbieder van de eCMR. Er zijn verschillende aanbieders in verschillende landen die meestal mogelijkheden bieden om de eCMR te gebruiken met inzet van portals en apps of die geintegreerd kunnen worden in bestaande IT systemen zoals ERP systemen, Warehouse Management Systemen (WMS), Transport Management Systemen (TMS) of Fleet Management Systemen (FMS).
 
IT leveranciers werken vaak samen met een of meerdere aanbieders van eCMR's of bieden zelf een oplossing aan. Op dit moment is er geen overzicht beschikbaar. Informatie is vaak te vinden via de website van de IT leveranciers en/of eCMR aanbieders.

Waar vind ik de ICT functionaliteiten voor de elektronische vrachtbrief?
Het eCMR protocol is een uitbreiding van het CMR verdrag. De Verenigde Naties voert het secretariaat van het verdrag en het protocol.


Geconstateerd is dat implementatie van de elektronische vrachtbrief als bedoeld in het eCMR protocol moeizaam verloopt. De UNECE Working Party on Road Transport heeft een Group of Experts on the Operationalization of eCMR opgezet. Deze commissie is voornemens om een architectuur op te zetten voor de eCMR.


De commissie heeft een zeer uitgebreid overzicht gemaakt users and roles van de elektronische vrachtbrief.


https://unece.org/transport/road-transport

ICT functionaliteiten omschreven als vereisten

In het eCMR protocol staan in artikel 3, 4, 5 en 6 de vereisten waaraan een elektronische vrachtbrief moet voldoen om gelijkwaardig te zijn aan een papieren vrachtbrief. Let op: het eCMR protocol verwijst ook naar het CMR verdrag. Alle handelingen met de vrachtbrief die in het CMR-verdrag staan beschreven, moeten ook mogelijk zijn met de elektronische versie. Bijvoorbeeld: overdracht van de vrachtbrief van een vervoerder naar een opvolgend vervoerder, het maken van voorbehouden op de vrachtbrief, het afgeven van een origineel exemplaar aan de geadresseerde.

De bepalingen zijn technisch neutraal, dat wil zeggen dat hardware en software naar vrije keus is. Bijvoorbeeld: zowel een boordcomputer als een smartphone is toegestaan. Zowel portals als bedrijfssystemen kunnen gebruikt worden. Enzovoort.

Wat staat er in deze artikelen van het eCMR protocol?

Artikel 3 bevat de vereisten voor het elektronisch ondertekenen van de elektronische vrachtbrief. De ondertekening moet een gekoppeld zijn aan de elektronische vrachtbrief.

De methode van elektronische ondertekening moet:

a) op unieke wijze is gekoppeld aan de ondertekenaar;

b) de mogelijkheid bieden de ondertekenaar te identificeren;

c) gecreëerd worden met middelen die onder de exclusieve macht van de ondertekenaar vallen; en

d) zodanig gekoppeld zijn aan de gegevens waarop deze betrekking heeft dat latere wijziging van de gegevens traceerbaar wordt.

In plaats van een elektronische handtekening mag men de elektronische vrachtbrief ook waarmerken met een andere elektronische methode ter vaststelling van de authenticiteit, mits wettelijk toegestaan in het land waarin de elektronische vrachtbrief is opgemaakt.

De gegevens in de elektronische vrachtbrief moeten toegankelijk zijn voor elke daartoe gerechtigde partij. Dat zijn in ieder geval de afzender en de vervoerder, maar ook de ondervervoerders en de geadresseerde. Let op: wij adviseren om een bewijsovereenkomst op te stellen over het gebruik van de elektronische vrachtbrief. Een voorbeeld van zo'n bewijsovereenkomst is deze tekst: 

Een vrachtbrief elektronisch opgemaakt en elektronisch ondertekend via [naam product van de leverancier] heeft dezelfde bewijskracht als de vrachtbrief bedoeld in artikel 1 van de AVC. De elektronische handtekening gezet via [naam product van de leverancier] geldt als voldoende betrouwbaar.


Artikel 4  bepaalt de procedure voor de afgifte van de digitale vrachtbrief. Deze procedure moet de integriteit van in de vrachtbrief vervatte gegevens waarborgen vanaf het tijdstip waarop zij voor de eerste maal in haar definitieve vorm werd gegenereerd. De integriteit van gegevens staat vast indien deze volledig en ongewijzigd is gebleven, afgezien van eventuele toevoegingen of wijzigingen die geschieden bij de normale gang van zaken bij de communicatie, opslag en weergave.

De in de digitale vrachtbrief vervatte gegevens kunnen worden aangevuld of gewijzigd in door het Verdrag toegestane gevallen. De procedure gebruikt voor het aanvullen of wijzigen van de digitale vrachtbrief moet het mogelijk maken deze aanvullingen of wijzigingen traceerbaar te maken en de oorspronkelijke gegevens te bewaren.

Deze procedure wordt in ICT termen logging genoemd.

Artikel 5 bepaalt dat partijen bij de vervoerovereenkomst afspraken maken, hoe de functionaliteiten bedoeld in artikel 3 en 4 worden vorm gegeven en gebruikt. Belangrijk is ook om af te spreken hoe de vervoerder kan bewijzen dat de elektronische vrachtbrief is afgeleverd aan de geadresseerde. Ook dienen partijen af te spreken wat de procedure is voor eventuele vervanging van een elektronische vrachtbrief door een op andere wijze afgegeven vrachtbrief.

De procedures moeten in de elektronische vrachtbrief staan. Dit kan bijvoorbeeld worden ondervangen door een elektronische vrachtbrief te gebruiken die op een portal staat. De afspraken en procedures kunnen dan door alle partijen worden ingezien op dit portal.

In artikel 6 staat dat de afzender de mogelijkheid heeft om een papieren ontvangstbewijs voor de zending te vragen aan de vervoerder. Dit is dus geen ICT functionaliteit! 

Tenslotte staat in artikel 6 dat als er een elektronische paklijst is gemaakt en/of elektronische douanedocumenten, dat deze documenten aan de elektronische vrachtbrief kunnen worden gekoppeld.

Wetgeving met betrekking tot eCMR geeft enkel het kader aan waaraan een eCMR oplossing. De wetgeving geeft een kader voor integriteit, betrouwbaarheid, toegankelijkheid van data en elektronische communicatie die samen de elektronische vrachtbrief vormen. De technische invulling hiervan is niet beschreven en is dus vrij. Het voordeel hiervan is, dat elke nieuw ontwikkelde techniek toegepast mag worden. 

Verschillende marktpartijen uit diverse landen werken aan de ontwikkeling van eCMR oplossingen voor het bedrijfsleven. Deze oplossingen worden niet centraal getoetst op kwaliteit. Bij het kiezen van een aanbieder dient u zelf onderzoek te doen.

Alleen eCMR aanbieders die meedoen aan de Benelux pilot is onderzocht of zij voldoen aan de voorwaarden van deze pilot. In Nederland is dat door NIWO gedaan. Op de website van NIWO staat dit overzicht van deelnemende aanbieders.

De organisaties betrokken bij deze website kunnen geen inzicht verschaffen welke aanbieders van eCMR er nationaal en internationaal zijn omdat er in Europa geen duidelijkheid bestaat op welke wijze de toetsing van het eCMR protocol uitgevoerd moet worden en door wie. 

Bij het opzetten van TransFollow is Stichting Vervoeradres betrokken geweest om toe te zien dat grondslag van de TransFollow eCMR in lijn is met de geldende wet- en regelgeving.

Partijen staan open voor overleg met andere partijen om te komen breed geaccepteerde wijze van toetsing en beoordeling op nationaal en internationaal niveau. Voor het grensoverschrijdend vervoer in de Benelux mag alleen een elektronische vrachtbrief worden gebruikt, die aangeschaft is bij aanbieders die door NIWO (of de equivalent in België resp. Luxemburg) erkend zijn. Er mogen momenteel geen nieuwe aanbieders bijkomen.

In Nederland NIWO verantwoordelijk voor de uitvoering van de Benelux pilot eCMR. Meer informatie is te vinden op de website van NIWO

Voor binnenlands vervoer gelden andere regels dan voor internationaal vervoer. Uitgebreide toelichting is te vinden op de website van SVA 

Website SVA       of in het artikel in Weg en Wagen  Artikel Weg en Wagen


 
De elektronische vrachtbrief moet inhoudelijk voldoen aan de eisen uit het CMR-verdrag en daarnaast aan de functionaliteiten genoemd in het eCMR protocol. De beoordeling of een elektronische vrachtbrief echt is, gaat over authenticiteit. Bron: Group of Experts on the Operationalization of eCMR aangesteld door de Working Party on Road Transport van de Verenigde Naties UNECE. Het gehele document vindt u hier. 
Validatie
Om vast te stellen of een vrachtbrief echt is (authentiek), dient niet alleen gekeken te worden of een vrachtbrief voldoet aan de functionaliteitseisen genoemd in het CMR-verdrag en het eCMR protocol. De echtheid van de elektronische vrachtbrief moet ook vastgesteld worden door validatie. Grofweg dienen twee zaken gevalideerd te worden: de authenticiteit van de gebruikers en de authenticiteit van de vrachtbrief.

Authenticiteit van de gebruikers:
a. De gebruikers, namelijk afzender, vervoerder, opvolgend vervoerder, expediteur, ondervervoerder, geadresseerde, ontvanger.
b. Secundaire gebruikers (overheidsdiensten), namelijk douane, politie, justitie, enz.

Authenticiteit van de elektronische vrachtbrief
Gedurende het goederentransport zijn er verschillende fases te onderscheiden, waarbij partijen informatie vastleggen op de vrachtbrief. Elke mutatie moet gelogd worden en gevalideerd.
In principe bekrachtigd de elektronische handtekening de echtheid, maar er kunnen ook andere validatiemethoden worden gebruikt. 

Een lijst van fases in het proces:
a. De opgemaakte vrachtbrief
b. De voorbehouden van de vervoerder na het inladen van de goederen
c. Wijziging van het beschikkingsrecht over de goederen
d. Nieuwe instructies van de afzender
e. Ontvangstbewijs eventueel met voorbehoud
f. (overheidsinstanties die opmerkingen maken)

 

Informatie over eCMR aanbieders .

Welke aanbieders zijn van eCMR zijn er? 

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Het eCMR protocol geeft een kader aan waar een eCMR oplossing aan moet voldoen maar op dit moment vindt er nog een validatie plaats binnen de landen die het eCMR protocol geratificeerd hebben of de oplossingen vanuit de markt voldoen aan dit kader. In Nederland heeft Beurtvaartadres van TLN en evofenedex bij de start van de ontwikkeling van TransFollow de opdracht meegekregen ten alle tijde te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Na de overdracht van TransFollow aan de IRU is de verantwoordelijkheid hiervoor hiermee ook bij de IRU terechtgekomen. 

Verder geldt voor Intra Benelux goederenvervoer dat aanbieders van een eCMR moeten voldoen aan de toelatingseisen voor de Benelux pilot. 
Een overzicht van toegelaten leveranciers is te vinden op op de website van NIWO

TLN en evofenedex hebben geen voorkeur voor een bepaalde eCMR leverancier. Beide organisaties zetten zich in om het gebruik van de eCMR in Nederland en Europa te bevorderen. Daarbij onderzoeken de organisaties met potentiële partijen en partners op allerlei gebieden (o.a. juridisch, technisch, internationaal) op welke manier die kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen, en het ondersteunen van de  achterban van TLN en evofenedex.
Met betrekking tot eCMR oplossingen geldt dat aantoonbaar moet zijn dat oplossing volledig voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving, met name het eCMR protocol

Nee, TransFollow is niet de enige provider voor elektronische vrachtbrieven. De laatste jaren zijn er nationaal en internationaal andere providers bijgekomen. TransFollow is ontwikkeld op initiatief van Beurtvaartadres, in opdracht van TLN en evofenedex. Daarmee is TransFollow de pionier als het ging over de eCMR. Om TransFollow een betere toegang tot de internationale markt te geven, is de ontwikkeling van TransFollow overgegaan naar een dochteronderneming van de IRU (International Road Transport Union)

verkopen TLN en evofenedex TransFollow producten?

Nee. TLN en evofenedex verkopen geen TransFollow producten en diensten. Beurtvaartadres is initiatiefnemer van TransFollow en na de overgang van TransFollow na de IRU de distributeur en implementatiepartner in de Benelux. Beurtvaartadres ondersteunt het bedrijfsleven bij de implementatie van de eCMR, verzorgt vervoersdocumenten, trainingen en  im- en export software. Beurtvaartadres is meer dan 90 jaar geleden ontstaan op initiatief van TLN en evofenedex . Beide organisaties vormen het bestuur van Beurtvaartadres.  

Waar kan ik terecht met vragen over TransFollow?

In Nederland is Beurtvaartadres de distributeur en implementatiepartner voor TransFollow.

Website Beurtvaartadres

Meer informatie over TransFollow is te vinden op:
 
website TransFollowTransFollow is eigendom van Viatrans, a dochteronderneming van de onafhankelijke IRU Geneva Foundation. The IRU Geneva Foundation en Viatrans opereren onafhankelijk van IRU. Verdere toelichting op de relatie en uitgangspunten van de IRU zijn te lezen op de website van de IRU (engels)

Website IRU
 

Wetgeving met betrekking tot eCMR geeft enkel het kader aan waaraan een eCMR oplossing. De wetgeving geeft een kader voor integriteit, betrouwbaarheid, toegankelijkheid van data en elektronische communicatie die samen de elektronische vrachtbrief vormen. De technische invulling hiervan is niet beschreven en is dus vrij. Het voordeel hiervan is, dat elke nieuw ontwikkelde techniek toegepast mag worden. 

Verschillende marktpartijen uit diverse landen werken aan de ontwikkeling van eCMR oplossingen voor het bedrijfsleven. Deze oplossingen worden niet centraal getoetst op kwaliteit. Bij het kiezen van een aanbieder dient u zelf onderzoek te doen.

Alleen eCMR aanbieders die meedoen aan de Benelux pilot is onderzocht of zij voldoen aan de voorwaarden van deze pilot. In Nederland is dat door NIWO gedaan. Op de website van NIWO staat dit overzicht van deelnemende aanbieders.

De organisaties betrokken bij deze website kunnen geen inzicht verschaffen welke aanbieders van eCMR er nationaal en internationaal zijn omdat er in Europa geen duidelijkheid bestaat op welke wijze de toetsing van het eCMR protocol uitgevoerd moet worden en door wie. 

Bij het opzetten van TransFollow is Stichting Vervoeradres betrokken geweest om toe te zien dat grondslag van de TransFollow eCMR in lijn is met de geldende wet- en regelgeving.

Partijen staan open voor overleg met andere partijen om te komen breed geaccepteerde wijze van toetsing en beoordeling op nationaal en internationaal niveau. Dat hangt af van de aanbieder van de eCMR. Er zijn verschillende aanbieders in verschillende landen die meestal mogelijkheden bieden om de eCMR te gebruiken met inzet van portals en apps of die geintegreerd kunnen worden in bestaande IT systemen zoals ERP systemen, Warehouse Management Systemen (WMS), Transport Management Systemen (TMS) of Fleet Management Systemen (FMS).
 

De interoperabiliteit van eCMR's is op dit moment nog niet geregeld binnen de landen die het eCMR protocol geratificeerd hebben. Er zijn verschillende initiatieven vanuit de markt en overheid die hier aandacht aan besteden. TLN en evofenedex volgen de ontwikkelingen op dit onderwerp op de voet en zijn betrokken bij overleggen op nationaal en internationaal niveau.
 

Certificering van eCMR oplossingen en aanbieders is binnen de landen die het eCMR protocol geratificeerd hebben nog niet georganiseerd. In Nederland heeft NIWO criteria opgesteld voor softwareleveranciers om deel te kunnen nemen aan de Benelux pilot eCMR. Hierin zijn de uitgangspunten van het eCMR protocol opgenomen. Deze pilot betreft enkel het vervoer in de Benelux landen. 

De juridische commissie van de Stichting Vervoeradres heeft geconstateerd dat de elektronische vrachtbrief van het platform TransFollow compliant is aan het eCMR protocol, indien gebruikers de QR code als handtekening gebruiken.  
 

Voor het grensoverschrijdend vervoer in de Benelux mag alleen een elektronische vrachtbrief worden gebruikt, die aangeschaft is bij aanbieders die door NIWO (of de equivalent in België resp. Luxemburg) erkend zijn. Er mogen momenteel geen nieuwe aanbieders bijkomen.

In Nederland NIWO verantwoordelijk voor de uitvoering van de Benelux pilot eCMR. Meer informatie is te vinden op de website van NIWO

Voor binnenlands vervoer gelden andere regels dan voor internationaal vervoer. Uitgebreide toelichting is te vinden op de website van SVA 

Website SVA       of in het artikel in Weg en Wagen  Artikel Weg en Wagen


 

Indien u elektronische vrachtbrieven gebruikt van een commerciële aanbieder, krijgt u toegang tot zijn platform en applicatie (website of app). Ook kan de software embedded zijn in het platform van een management-systeem of vrachtplatform.  In het eCMR protocol staan geen voorschriften over de beveiliging van de ICT-omgeving waar de data van de elektronische vrachtbrief op wordt bewaard.

De Stichting Vervoeradres adviseert om informatie in te winnen over de beschikbaarheid, de beveiliging en snelheid van beschikbaarheid van de data van het platform. Zeker tijdens het uitvoeren van de vervoersopdracht moet op elk gewenst moment een vrachtbrief kunnen worden getoond, en dat lukt niet als deze drie zaken niet op orde zijn. Men kan ervoor kiezen om toegang tot de vrachtbrief rechtstreeks op de ICT-omgeving via een methode (portal, software, etc) te verschaffen of via een app die toegang heeft tot de ICT-omgeving.

Meer informatie staat op de website van SVA